Malá encyklopedie gynekologie

1.

Slovníček pojmů

Pro Vaši informaci zde uvádíme stručný souhrn vysvětlení základních pojmů, s nimiž se pacientky v gynekologicko-porodnické ordinaci nejčastěji setkávají.

Amniocentéza
Odběr plodové vody.

Adnex
Vaječník s vejcovodem.

Adnexektomie
Odstranění vaječníku s vejcovodem.

Adnexitis
Zánět vaječníku s vejcovodem.

Cerclage
Uzavření děložního hrdla kruhovým stehem při hrozícím předčasném porodu.

Cervikometrie
Změření skutečné délky děložního hrdla pomocí vaginálního UZ.

CTG-kardiotokografie
Monitorace srdeční akce plodu a činnosti děložní v posledním trimestru gravidity.

Cytologická analýza
Vyšetření buněk.

Endometriosa
Výskyt děložní sliznice v abnormální lokalizaci.

Gravidita
Těhotenství.

HaK
Hormonální antikoncepce.

Hematologická analýza
Vyšetření krve.

Histologická analýza
Vyšetření tkání.

HRT
Hormonální substituční léčba (v období klimakteria).

Hysterektomie
Odstranění dělohy.

Hysteroskopie (HSK)
Vyšetřování děložní dutiny zrakem pomocí optického přístroje (hysteroskopu).

Imunologická analýza
Vyšetření protilátek.

Infertilita
Neschopnost donosit plod.

Inkontinence
Neschopnost udržet moč.

Klimakterium
Přechod (u ženy), stav, kdy klesá funkce vaječníků, takže se zastavuje pohlavní cyklus.

Kolpitis
Zánět pochvy (kvasinky, bakterie atd.)

Kontinence
Schopnost udržování, ovládání např. moči.

Kordocenteza
Odběr krve z pupečníku plodu v děloze.

Mammografie
Rtg znázornění prsní žlázy.

Metritis
Zánět dělohy.

Metrorhagie
Krvácení z dělohy.

Mikrobiologická analýza
Vyšetření přítomnosti a citlivosti bakterií, plísní atd.

Placenta
Plodové lůžko.

Prenatální
Týkající se doby před narozením.

STD
Pohlavně přenosné choroby.

Sterilita
Neplodnost, neschopnost otěhotnět.

Trimestr
Údobí tří měsíců ve vztahu k vývoji plodu.

2.

Ultrazvukové vyšetření obecně

Jde o metodu, která využívá zvukových vln o vysoké frekvenci (řádově MHz). Vlny jsou vysílány sondou přiloženou na tělo pacientky, prostupují tkání a od různých struktur v těle se odrážejí různou měrou. Odražené vlny sonda přijímá a na základě množství přijatých vln je vytvářen na monitoru obraz.

V současnosti se běžně užívá dvourozměrný obraz, zachycující řez tělem v rovině vyslaných vln. Existují i přístroje, které jsou schopny vytvořit i trojrozměrný tzv. 3 D obraz ( = trojdimenzionální ). Jejich užití je zatím ojedinělé. Před samotným UTZ vyšetřením je třeba aplikovat na kůži speciální gel, který umožňuje snazší přenos ultrazvukových vln. Vyšetřující lékař drží v ruce takzvanou UTZ sondu, která je vysílačem ultrazvukového vlnění a současně přijímačem odražených vln.

Sonda je kabelem spojena s vlastním přístrojem, který přijaté informace počítačově zpracuje a na obrazovce zobrazí ve formě lidskému oku srozumitelného dvourozměrného černobílého obrazu. Ultrazvuk je tak schopen vytvářet ´ řezy ´ lidským tělem. Ultrazvukové vyšetření slouží k přehlédnutí vnitřních pohlavních orgánů a ev. dalších struktur v malé pánvi, zhodnotit jejich tvar, určit velikost, vzájemné vztahy.

Diagnostikujeme tak počínající těhotenství, děložní myomy, cysty a jiné tumory, zánětlivá ložiska v oblasti děložních přívěsků, výpotek popř. krev v dutině břišní aj.

3.

Samovolný únik moči (inkontinence)

Léčba žen se samovolným únikem moči (inkontinencí)

Komplexní řešení inkontinence v návaznosti na klinická pracoviště.

Močová inkontinence

Inkontinencí, mimovolním únikem moči, trpí poměrně veliké procento osob. Je chápána především jako zdravotní problém, spojený s vyšším věkem člověka. Inkontinence je však diagnózou, která postihuje postihuje jak ženy, muže tak i děti a negativně ovlivňuje kvalitu jejich života. Příčiny mohou být velmi různorodé. Odborné prameny uvádějí, že s tímto problémem přichází do styku, třeba jen na přechodnou dobu, až 50% žen.

U 5-10% z nich je nutné poruchu vyprazdňování močového měchýře chirurgicky nebo konzervativně léčit.

Problémem diagnostiky a léčby inkontinence se v České republice zabývá řada specializovaných pracovišť. Výsledky léčby jsou vcelku příznivé. Bohužel se lékaři ve své praxi setkávají s tím, že ženy, trpící nekontrolovaným únikem moči, mají obtížně překonatelný pocit studu, problémy se snaží utajovat, a odbornou pomoc vyhledává jen malé procento z nich.

Co je inkontinence

Inkontinencí moči je označován stav, při němž člověk není schopen sám vědomě regulovat odchod moči. Samovolný únik moči z močové trubice může postihovat jak děti, tak muže i ženy, a to v jakémkoli věku. Ač by se mohlo zdát, že tato porucha ztěžuje život převážně starším lidem, opak je pravdou. Nekontrolovaným únikem moči trpí převážně ženy v produktivním věku. Statistiky hovoří o tom, že například stresovou inkontinencí trpí asi 20% žen ve věku kolem 45 let.

4.

Plastické operace v gynekologii (estetická gynekologie)

Zmenšování malých stydkých pysků

Zmenšení malých stydkých pysků při jejich přílišné velikosti resekcí či klínovitou resekcí

Zmenšení vchodu poševního či pochvy

Operace, která se provádí zejména u pacientek po několika porodech, kdy jsou poševní vchod či i pochva po porodech příliš prostorné

Novovytvoření hymenu

Obnovení panenské blány simulující absenci předchozího pohlavního styku

Plastické úpravy vchodu poševního po špatném zhojení porodních poranění

Plastické operace korigující defekty měnící vzhled a funkci hráze, pochvy i poševního vchodu po porodních poraněních

5.

Malé operační výkony

Kompletní rejstřík takzvaných malých gynekologických výkonů:

Kyretáž

malá gynekologická operace, která je diagnostickým i terapeutickým výkonem, slouží k získání materiálu z dutiny děložní pomocí nástroje nazývaného kyreta

Interrupce

malá gynekologická operace sloužící k odstranění nežádoucího těhotenství z dutiny děložní, většinou odsátím umělohmotnou trubičkou – kanylou

Hysteroskopie

malá gynekologická operace, kdy zavedením tenkého endoskopu přes hrdlo děložní do dutiny děložní opticky hodnotíme stav této dutiny včetně například ústí vejcovodů či vzhledu děložní sliznice

Operační hysteroskopie

malý gynekologický výkon, který umožňuje po zavedení endoskopického nástroje do dutiny děložní odstraňování například drobných myomů či polypů v dutině děložní

Ablace kondylomat

malý gynekologický výkon sloužící k odstranění výrůstků na zevním genitálu pomocí elektrické kličky či skalpelu

Konizace čípku elektrickou kličkou

malý gynekologický výkon prováděný při onemocnění hrdla děložního

6.

Velké gynekologické operace

Laparoskopický přístup – endoskopické operace – minimálně invazivní výkon

 • Diagnostika sterility

  gynekologická operace sloužící k stanovení příčiny sterility, ozřejmění stavu dělohy, vaječníků, vejcovodů (včetně zjištění jejich průchodnosti) a celé oblasti malé pánve i dutiny břišní
 • Rozrušení srůstů

  srůsty v oblasti malé pánve mohou způsobovat sterilitu či bolesti, nejšetrnější je jejich laparoskopické rozrušení
 • Konzervativní operace vejcovodů či vaječníků

  laparoskopická operace, při které se co nejšetrněji odstraňují cysty z vaječníků či se zprůchodňují vejcovody
 • Odstranění vejcovodů či vaječníků

  operační výkon, při kterém se laparoskopicky odstraňují vejcovody či vaječníky např. z důvodu nádoru či zánětu
 • Odstranění myomů z dělohy

  gynekologická operace sloužící k odstranění myomů z dělohy, které způsobují například sterilitu, krvácení či bolesti
 • Odstranění slepého střeva

  endoskopická operace sloužící k odnětí apendixu bez nutnosti klasického otevření dutiny břišní
 • Sterilizace

  operační výkon, při kterém se přeruší průběh vejcovodů za účelem trvalé nemožnosti otěhotnět

Klasický přístup – abdominální tj. otevřením stěny břišní řezem

 • Rozrušení srůstů, odnětí vejcovodu či vaječníků, odstranění myomů děložních, vyjmutí dělohy – kompletní rejstřík gynekologických operací, které se provádí tehdy, jestliže z určitých důvodů není možné endoskopické řešení situace

Klasický přístup – vaginální (pochvou)

 • Vyjmutí dělohy a přívěsků děložních

  nejčastěji se provádí při sestupu dělohy a poševních stěn, většinou ve vyšších věkových kategoriích
 • Plastiky poševních stěn

  operace se provádí většinou při poruchách kontinence (udržení moče) a to většinou u starších žen

Kombinovaný přístup – laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie

 • V současné době velmi frekventovaná gynekologická operace, při které se po laparoskopické přípravě (minimální traumatizace břišní stěny) odejme děloha případně i s vaječníky a vejcovody pochvou. Nespornou výhodou oproti klasickému abdominálnímu přístupu při odnětí dělohy je zkrácení hospitalizace a zejména rekonvalescence po operačním výkonu